مانگردن کاسبکارەیل شار بانە ١٥ روژە هەێمان بەردەوامە

47

نارەزایی کاسبکار و دوکاندارەیل شارەیل بانەی و سەقز لە روژهەڵات کوردستان ئیمڕوژ و لە ١٥ روژ هەرمای بەردەوامە.
ناڕەزایەتیەکان لە ڕوژهەڵات کوردستان لە حاڵێکاس کە نمایەندەی رابەر رژیم ئێران لە ئوستان سنە ئعتراف وە کەمتەرخەمیەگان رژیم لە باوەت رەوش روژهەڵات کوردستان کردیە.

ناڕەزایی کاسبکار و دوکاندارەیل شارەیل بانە و جوانڕو کە ڕوژ ١4 ئاپریل دژ وە داخریان دەروازە و بازارچەیل مەرزی روژهەڵات کوردستان و فرەتر کردن نرخ گومروک لە لایەن رژیم ئێران، دەس وەپێ کرد، هەرمای لە شار بانە و سەقز ئدامە دێری.

داخریان بازار و دەروازەیل مەرزی روژهەڵات کوردستان لە سەر ئقتساد ئێران و گرانتر بین ئەو کالایەیلە کە لەو مەرزەیلە وارد کریان تاسیر فرەیگ داناس، ئەویشە بەرپرسەیل رژیم ئێران خستیەسە جموجویل ئەڕا کوتایی هاوردن وە ئەو مانگردنە.

حوسەینی شاهرودی، نمایەندەی عەلی خامنەیی لە ئوستان سنە، لە باوەت جیاوازیەگان رژیم ئێران لە حەق خەڵک روژهەڵات کوردستان وەتیە: ئەگەر کاریگ ئەڕا خەڵک کوردستان بکردایم، ئیسە داخریان مەرزەگان کوڵبەریل بیکار و کاسبکار و دوکاندارەیل تویش موشکل نەکرد.

لە وەرانوەر ئەوە بەرپرسەیل رژیم وەردەوام وە قەوڵ دایین درو ئەڕا پر کردن سفرەی خالی خەڵک روژهەڵات کوردستان، وە پای ئەو قەولەیلە کە رژیم پارەکە داس، نرخ گومروک کەم کریەد و مەرزەگان ئەڕا بازرگانی واز کریەد.

جی وەتنە، رەوش زنەیی وەتایوەت لە شار بانە و سەقز و شارەیل ترەک روژهەڵات بیەسە بایس نگرانی لە ناو خەڵک و لە ئەگەر وەردوامی نارەزایەتیەگان قەرارە نارەزایەتی سەرانسەری وەڕێوە بچود.

هاوەخت کاسبکارەیل روژهەڵات کوردستان وەتنە، تا جی وەجی کردن داخوازەیلمان بەردەوامیم لە نارەزایی و دی باوەر وە قسەی حکومەت و هاوخەمی و رخنەگانیان نەیریم.

Leave A Reply

Your email address will not be published.