ئامار زەوی‌لەرزەی یاسوج

23

رەئیس ئورژانس و فەوریەتەیل پزشکی کوهگیلویە و بویر ئەحمەد ئیلان کردیە:لە ئاکام زەوی‌لەرزەگەی دویەکە لە شار سی سەخت و یاسوج ١٣٣ کەس زامار بینە.

رەئیس ئورژانس و فەوریەتەیل پزشکی کوهگیلویە و بویر ئەحمەد جەلال پوانفەرد وەتیە: لە شوون هاتن زەویلەرزە وە هێز ٥.٢دەهوم ریشتر لە نزیک ساعەت ٩ شەوەکی لە سی سەخت، ١٥ گروپ کومەک و ئامبولانس و یەک باڵگەرد چینە ناوچەی زەوی‌لەرزە لێدریاگ.

ناوبریاگ ئزافە کردیە: لە ئەنجام زەوی‌لەرزەگە ١٣٣ کەس زامار بینە و هەمرای ٣٣ کەسیان لە نەخوەشخانە لە ژێر جەودێری پزشکین.

لە لایترەک سەرجاوەیل خەوەری ئیلان کردنە دویەکە شەو ساعەت ٨ و ٢٧ دەقە و ٨ سانیە زەویلەرزەیگ وە هێز ٢.٥ دەهوم دەرسەد ئەڕا جارێ ترەک شار یاسوج لەرزانیە.

Leave A Reply

Your email address will not be published.